Regulamin:

  1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi informacji turystycznej w wybranej lokalizacji.
  2. Usługodawca będzie się porozumiewał z usługobiorcą przy pomocy poczty elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
  3. Usługodawcą podczas realizacji wycieczek jest : Io Tours, ul. Sarpidona 4, Chania 731 32, Grecja
  4. Usługodawcą podczas rezerwacji apartamentów jest : Pink Sand Anna Łacińska 92-446 Łódź, ul. Wojewódzkiego 22 m59  NIP 7262490717 Regon 380181375. info@pinksand.pl
  5. Cena świadczonej usługi znajduje się na stronie internetowej www.pinksnad.pl
  6. Za świadczenie usługi usługobiorca zobowiązuje się zapłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi w gotówce lub przelewem bankowym.
  7. Usługobiorca może bezpłatnie odstąpić od umowy informując usługodawcę o zaistniałym fakcie drogą mailową najpóźniej w dniu świadczenia usługi z zastrzeżeniem pkt. 7 regulaminu.
  8. Usługobiorca nie ma możliwości odstąpienia od umowy, jeśli usługa została przez usługodawcę wykonana w całości.
  9. Usługobiorca po wypełnieniu formularza na stronie internetowej potwierdza znajomość niniejszego regulaminu świadczonej usługi wciskając przycisk „BOOK NOW” lub przycisk „REZERWACJA” oraz potwierdza, że został w sposób jasny i zrozumiały poinformowany o : głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się( Art. 12 ust. 1),  łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami ( art. 12 ust 5 ), czasie trwania umowy, sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy ( art. 12 ust 16)
  10. Usługobiorca potwierdza, że w momencie składania zamówienia na usługę na stronie internetowej, świadomy jest , że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za usługę.